Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryska anti-terrorlagen: Kraftig begränsning av religions-friheten i Ryssland ?


(Den här frågan har varit uppe förr 
Nu har ett antal protestantiska samfund vänt sig till Putin med en skrivelse, där det bland annat står så:

" ...Lagförslaget ålägger vitt omfattande begränsningar vad det gäller spridandet av varje religiös övertygelse ,vilket med ett samlande namn kallas för 'missionerande verksamhet'. De ändringar som faktiskt föreslås begränsar den enskilda troendes förutsättningar att i sitt liv bekänna sin tro.

Det är viktigt att lägga märke till att författarna till lagförslaget, medan de föreslår förändringar inom religionsfrihetens sfär, inte har tagit vara på möjligheten att behandla sitt lagförslag i den Kommitté i Ryska Federationens Duma som är ägnad åt frågor om allmänna föreningar och religiösa organisationer, inte heller i Ryska Federationens Allmänna kammare, av experter och av företrädare för de religiösa organisationerna själva.


Mikael Fedotov i Rådet för Mänskliga Rättigheter hos Ryska Federationens president, är också fundersam på det nya anti-terrorpaketet, med dess inskränkning av religionsfriheten i Ryssland

Det är omöjligt att förbjuda troende människor att bedja, att dela sin religiösa erfarenhet med andra, att i sitt umgänge med andra människor citera verser ur den Heliga Skrift eller att fullgöra en del religiösa ceremonier utanför kultbyggnaderna, eller att förbjuda allt detta i bostäder. Och kravet att varje troende ska 'bära med sig' en särskild tillståndshandling, som ger honom eller henne rätt att sprida tro och religiös övertygelse, och även rätt att sprida religiös litteratur, trycksaker, audio - och videomaterial, andra föremål för gudstjänstbruk eller för religiöst bruk, utanför kult-byggnader och - konstruktioner, är inte bara absurt och kränkande, utan det bildar också förutsättningar för massförföljelse av troende människor, när sådana stadgar i lagen överträds.

Dessutom ålägger detta lagförslag faktiskt,  i strid mot art. 30 i Ryska Federationens Konstitution,  såsom en plikt att ingå i en religiös förening för att få handlingar som ger rätt att sprida religiös övertygelse - en rätt som Ryska Federationens Konstitution alltså redan ger.

För troende människor är det naturligt att berätta om sin tro, och inga lagar kan förbjuda detta. Det sovjetiska förflutna påminner oss om hur många människor som på grund av olika religiösa bekännelser blev förföljda för sin tro , för att sprida sin övertygelse, för Guds ord. Vi har de händelserna i färskt minne, då våra fäder inte bara betalade böter, men även dömdes till fängelse för 'illegala möten', för 'religiös agitation', för predikoverksamhet och för böner. Och idag ser vi tydligt, att det framlagda lagförslaget för oss tillbaka till ett skamligt förflutet, och bereder marken för att förfölja människor för vilka tron på Gud utgör en oskiljaktig del av deras vardagsliv..
"

Undertecknat av fyra protestantiska samfundsledare , tre pingstvänner-  Sergej Rjazjovskij, Eduard Grabovenko och Pavel Kolesnikov,  och en adventist - Oleg Goncharov

x

Moskvabaptisterna har också i liknande ordalag , med 87 namnunderskrifter, vänt sig till Ryska Federationens president - Vladimir Putin.


De skriver bl.a. så:

" Ryska Federationens konstitution och lagar garanterar rätt till att bekänna och sprida sin tro till alla medborgare, oberoende av om de tillhör någon religiös sammanslutning eller ej, och oberoende av någon slags fullmakter, som en religiös sammanslutning skulle kunna ge dem. Kravet, att varje troende ska ha en särskild tillståndshandling, som skulle ge dem rätt att sprida sin tro och religiösa övertygelse, är diskriminerande, och det skapar också förutsättningar för massförföljelse av troende människor som överträder sådana paragrafer i lagens text.

  Om lagen med införda ändringar angående missionerande verksamhet undertecknas och börjar tillämpas i praktiken, då formas villkor som leder till repression mot alla kristna. Varje enskild, som låter höra om eller skriver något om sina religiösa uppfattningar eller tankar, och inte har det dokument som krävs, kan anklagas för 'illegal missionsverksamhet' och således drabbas av dryga böter..
."

Baptisterna anför sedan flera bibelverser för att motivera sin protest.
- -

De judiska församlingarnas Federation har också reagerat , och  kommenterat de föreslagna lagändringarna på detta vis:

" Den 20 Juni godkände Ryska Federationens Duma-kommitté för '.. säkerhet och motverkande av korruption' i en andra uppläsning paketet med 'anti-terrorlagar'. I paketet ingår också ett lagförslag som begränsar 'missionerande verksamhet' på Rysslands territorium.

  Lagen bestämmer 'missionerande verksamhet' som 'spridande av tro och religiös övertygelse utanför kult-byggnader och -konstruktioner, andra platser och objekt, särskilt ägnade åt gudstjänstbruk, religiösa vördnadsbetygelser (pilgrimsfärder) , religiösa organisationers institutioner och organisationer, kyrkogårdar och krematorier, byggnader och arrangemang för religiöst bruk, utbildnings-organisationers lokaler, historiska byggnader som används för genomförande av religiösa ritualer, och även sådan missionerande verksamhet som sker genom massmedias informationer och informations - och telekommunikationsnätet internet'.

Till 'missionerande verksamhet' räknas också religiösa församlingars offentliga former av verksamhet:
- offentligt genomförda gudstjänster, religiösa ceremonier och ritualer;
- spridandet av religiös litteratur, trycksaker, audio - och videomaterial, andra föremål för kult eller religiös användning;
- offentliga insamlingar för religiösa behov;
genomförandet av bönemöten eller religiösa möten och/eller framträdande vid sådana;
- predikoverksamhet.

  Inget av detta kan, enligt lagförslaget, några andra än officiellt registrerade missionärer ägna sig åt, sådana som bär med sig officiella handlingar. För utländska medborgare är det ännu större begränsningar: de kan inte verka för någon 'religiös grupps' räkning - men bara genom en officiellt registrerad 'religiös organisation' och bara på det territorium där denna organisation har tillåtelse att verka.
"


-   Enligt "Lagen om samvetsfrihet och religiösa sammanslutningar" från 1997 är just dessa definitioner, "religiös grupp" respektive "religiös organisation", av viss betydelse för den religionsfrihet som blivit rådande i Ryssland fram till nyligen.

Ljus i Öster , ViDLäs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s