Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Den falske Dmitrij

Det var i övergången mellan 1500-och 1600-talet i Ryssland. En härskardynasti höll på att utslockna, för att ersättas av en annan. Det var efter Ivan den förskräcklige (1547 - 1584) av Ruriks-ätten, och innan Michail Fjodorovich Romanov (1596 - 1645) , som Boris Godunov uppträdde. Och Ivan den förskräckliges äldste son, Fjodor, hade inte långt kvar.. 
Historiens vingslag...

  (Uppgifterna hämtade från olika håll, det mesta från Alfred Rimbaud "Rysslands historia" - språket uppdaterat )Många blickar var riktade på "den förskräckliges" andre son, Dmitrij. Dennes mödernesläktingar, nagojerna, som hade förvisats till Uglich (norr om Moskva), följde noga alla växlingar i tsarens hälsotillstånd, liksom alla Boris' förehavanden. Fjodors död skulle lämna tronen åt Dmitrij och tillförsäkra hans släktingar makten, framför allt makt att hämnas. Det skulle överlämna Boris åt hans fienders vedergällningsrätt. Det insåg han mer än väl. År 1591 fick man veta, att den unge Dmitrij blivit halshuggen. Den allmänna opinionen anklagade Boris. För att frigöra sig från misstankar lät han ordna med en undersökning. De som han hade givit detta uppdrag hade fräckheten att påstå, att den unge fursten i ett anfall av galenskap hade skurit halsen av sig själv, och att nagojerna och folket i Uglich hade låtit oskyldiga personer utpekas och straffas som hans mördare. I följd av denna undersökning blev nagojerna utrotade och Uglich ödelagt. Sju år därefter avled den fromme Fjodor. Med denne bleke och dygdige furste utslocknade den våldsamma och blodtörstiga stam som hade skapat Ryssland. Det var den fursteätten som ledde sina anor från Andrej Bogoljubskij, som nu hade uppfyllt sin bestämmelse, genom att grunda ett enat Ryssland. Men uppgiften att leda denna halvasiatiska stat i det civiliserade Europa anförtroddes en annan härskarsläkt.

- -  (OBS! Ett ganska långt inlägg följer) 


  Boris Godunov hade uppnått allt vad han hade önskat sig. Men till vilket pris? Mordet på Dmitrij, den siste ättlingen av Vladimit den helige, av Monomak,Jurij och Ivanerna, var inte ett vanligt brott. Ryssland hade sett många förskräckliga gärningar, men inget liknade detta. Tsaren hade kunnat bringa ryska furstar om livet, men då var de hans fiender och dessutom ofta brottsliga. Och tsaren var i alla händelser tsar. Denna gång var det en simpel bojar som för sin ärelystnads skull offrade sin välgörares son, sin härskares arvinge, den ende kvarlevande ättlingen av det ryska rikets grundläggare. Detta var ett brott av det slag som gör djupt intryck på massorna. Förgäves föreställde sig Boris att han hade dolt detta brott i jorden med tronarvingens livlösa kropp. 

  Efter Fjodors död gick hans änka Irene i kloster, och hon förebrådde sig sin ofruktsamhet och grät över att "det var hennes fel att härskarsläkten hade dött ut". De förnäma tillsammans med folket svor henne sin trohetsed, för att det inte skulle uppstå något interregnum. Det var en kvinna som nu fick ta hand om kronan, och denna kvinna var Godunovs syster. Då hon vägrade att leda landet så måste Duman svara för detta,med patriarken Job som den främste. Men denne patriark stod i stor tacksamhetsskuld till Godunov. Det var knappast möjligt annat än att Boris skulle bestiga tronen, trots att det väckte förvåning att en simpel bojar, en av Ivan IV:s män, skulle få företräde framför så många furstar som i rakt nedstigande led härstammade från Rurik. Men patriarken begav sig tillsammans med sitt prästerskap, med bojarna och Moskvas borgare, till nunneklostret, dit Godunov hade tagit sin tillflykt hos sin syster. Patriark Job bad nu Godunov att ta emot kronan, men Godunov vägrade, som det tycktes på grund av överdriven blygsamhet. Men den verkliga anledningen var att han ville ta emot kronan av nationens fullmäktige, av alla stånden tillsammans. Därför blev de också sammankallade.   

  Den lägre adeln och prästerskapet, Boris' vänner, utgjorde flertalet. Efter Ivans despotiska regering var det egendomligt att se denna församling förfoga över kronan. "Den förskräckliges" Ryssland hade, liksom Polen, sin valriksdag. Men vanan att lyda var så rotfäst, att det inte fanns anledning att frukta för någon anarki. Det sades, att Ivan IV vid sin död hade anförtrott sin familj och sitt rike åt Boris, och att Fjodor hade fäst en guldkedja kring hans hals. Man framhöll att han hade fått en vana att styra under två regeringar, och man lovordade hans skickliga politik med avseende på Sverige, Polen och Krim. Nationens röst var enig - kronan skulle tillfalla honom ! Ständerna avsände en deputation till honom. Han låtsades dra sig undan och sökte driva "frestarna" ifrån sig, men hans syster invigde honom åt tronen, och bekräftade därmed nationens önskan. Boris var nu tsar. 


 Boris Godunov håller "frestarna" ifrån sig..

 Hans styre blev inte utan ära. Han tog upp sin herre Ivan IV:s planer med avseende på Livland, och likasom "den förskräcklige" hade gjort hertig Magnus till en skenkonung, så utsåg nu Boris först en svensk furste, Gustav, och sedan en dansk, Johan, till att spela rollen av Livlands konung. Den senare skulle gifta sig med den nye tsarens dotter, Xenia, men dog istället plötsligt. I Danmark utsprids ryktet att han hade blivit förrådd - allt var möjligt i Ryssland på den tiden. Kanen av Krim, som nyligen utan resultat hade gjort två nya utfall, men som också levde i fiendskap med turkarna, ville återfå Boris' vänskap. I Kaukasus var lyckan inte så god. Fursten Alexander av Kasjetien, som hade erkänt sig vara Boris' vasall, mördades och efterträddes av sin son. Sonen var på kungen av Persiens, Shah-Abbas,  sida, och han lutade åt Islam. I Dagestan blev en rysk ockupations-armé fördriven av turkarna. Ryssland hade ännu inte ryckt fram så att de hade kommit tillräckligt nära Svarta Havet för att uppträda med någon större säkerhet i dessa avlägsna trakter. 
  I Sibirien blev den avsatte kanen Kutjum besegrad. Det var en avgörande drabbning, då de ryska soldaterna endast hade 400 man, och Kutjum bara 500. Inte desto mindre avgjorde denna strid Asiens öde. Boris fortfor att uppsökas av Västmakterna, som Österrike och England. Sverige och Polen var inte i stånd att skada honom. Hans starka styre ingav de främlingar som samlades omkring honom, förtroende. Han omgav sig med deras soldater, deras lärde och deras konstnärer. Med deras hjälp uppförde han minnesmärken, byggde Ivan den stores torn i Kreml, och lät gjuta "drottningen bland klockor". Han var den förste som sände unga ryssar till Lybeck, England, Frankrike och Österrike för att studera europeisk konst. Moderiktningar i Väst nådde Moskva, och några ädlingar började raka sitt skägg. 

   Men all denna blomstring var blott ett sken. Hans gärningar, ja till och med hans välgärningar, vittnade mot honom. "Han framräckte åt den fattige", säger en samtida observatör, "de oskyldigas blod i en guldskål, och utdelade vederstyggliga allmosor". Oligark-partiet, som skämdes över att behöva lyda en simpel bojar, började sätta sig i rörelse. Efter att först ha efterskänkt en skuld åt sin gamle medtävlare Belskij, fann Boris sig föranledd att kasta honom i fängelse. Han rasade häftigt mot romanoverna, vilka drevs ut ur landet, efter att flera av dem hade utstått tortyr. En av dem, Fjodor, måste gå i kloster under namnet Filaret, och hans hustru blev en nunna och kallade sig Martha. Denne munk och denna nunna hade fått en son som skulle komma att bli stamfader för tsarer.   

  Boris Godunov, som fann sig vara omgiven av sammansvurna, ryggade inte tillbaka för någon polisåtgärd, och han samlade in slavarnas angivelser mot sina herrar. 1601 - 1604 härjade en svår hungersnöd i Ryssland, och den efterföljdes av pest. Uthungrade bönder kunde göra gemensam sak med adelsmannatjänare vilka hade fallit i onåd, och de bildade rövarband som plundrade de södra provinserna och till och med gjorde trakten kring Moskva osäker. En hel armé måste sändas mot dem. Till dessa landsplågor kom en allmän föraning av ännu svårare olyckor. De sju år, som astrologer hade angett som Boris´regeringstid, nalkades sitt slut. Hans gärning i Uglich, som ännu inte hade utraderats ur folkets minne, skapade alltjämt en besynnerlig förstämning i hela Ryssland.

 Hastigt spred sig ett rykte - c:a 1600 - om att den mördade Dmitrij var i livet, och att han med vapen i hand stod redo att återta sitt rike.


"Den falske Dmitrij" uppträdde...

  I Underverksklostret hade en ung munk vid namn Grigorij Otrepiev gjort sig bemärkt.  Efter att länge, på grund av sitt ostadiga lynne, ha irrat från det ena klostret till det andra - hans livsberättelses skildrare har inte varit eniga om vilka kloster riktigt -  hade han slutligen kommit till det sistnämnda. Patriarken Job lade märke till honom för hans skarpa förstånd och gjorde honom till sin sekreterare. I den egenskapen uppsnappade han ett och annat om mer än en statshemlighet. "Vet ni" , sa han ibland till de andra munkarna, "att jag en dag ska bli tsar i Moskva?". De spottade honom i ansiktet, och tsar Boris befallde, att han skulle låsas in i ett kloster vid Beloozero. Han lyckades fly därifrån och blev igen en kringflackande munk, en vandringsmunk, och då han hade blivit väl mottagen i Novgorod-Severskij, skrev han till dess invånare:" Jag är tronarvingen Dmitrij, och jag ska komma ihåg era välgärningar". Därefter övergav han sitt kringflackande liv och sitt munkstånd, och skrev in sig bland zaporogerna, kosackryttarna, och blev en djärv ryttare bland dem. Så övergick han - efter att också ha besökt Litauen -  i den polske panen Adam Visjnjevetskijs tjänst. Det var c:a år 1601. Han blev sjuk, eller låtsades bli det, och tillkallade en katolsk präst, och under biktens insegel berättade han för honom , att han var den ryske tronarvingen Dmitrij.Han hade kommit undan dem som ville mörda honom i Uglich, och istället för honom hade ett annat barn dödats. Han visade att han på sitt bröst hade ett kors besatt med ädelstenar, som han hade fått av Mstislavskij, som var tronarvingens gudfar. Jesuiten, den katolske prästen, vågade inte behålla en sådan hemlighet. Otrepiev erkändes av sin polske herre Visjnjevetskij såsom "den förskräckliges" laglige arvinge. Mnisjek, som var paladin av Sandomir, lovade honom understöd och sin dotter Marina till hustru. Hon gick med glädje med på att bli tsarinna i Moskva. Den egendomliga nyheten spred sig över hela landet.

  Påvens nuntie tog tronarvingen i sitt beskydd och presenterade honom för konung Sigismund. Blev de verkligen lurade? Det är nog snarare så att de i honom såg ett verksamt medel att skapa förvecklingar. Konung Sigismund hoppades på att kunna använda honom mot Ryssland, och jesuiterna ville använda honom mot den ortodoxa läran. Sigismund vågade dock inte ta på sig att bryta den fred som hade ingåtts med Boris, och därmed ta risken att utsätta sig för moskoviternas hämnd. Han behandlade Otrepiev som rysk tronarvinge, men inte officiellt. Han vägrade att ställa sina egna trupper till hans förfogande, men han tillät adeln, som hade gripits av den unge furstens olycka, att hjälpa honom så gott de kunde. Panerna behövde inte någon kunglig tillåtelse. Många av dem grep till vapen för Otrepiev, med det lättsinne och den smak för äventyr, som utmärkte den polska adeln. Boris darrade, då han hörde om detta.

 Ingen revolution, om den är än så befogad och skickligt utförd, kan genomdrivas utan att skaka samhällets grundvalar och krossa en mängd intressen, dessutom nedrivs en mängd skrankar mellan de olika samhällsklasserna. Den ombildning som man företog i Ryssland för att skapa en modern enhets-stat, utsådde frön till fruktansvärda söndringar. Bonden, som genom Boris' lagar gjorts livegen, var fientligt sinnad i smyg. Den lägre adeln, till vars fördel denna nya lag hade stiftats, kunde knappast leva av sin jord. Att tjäna tsaren var detsamma som att ruinera sig. Många var benägna att fylla luckorna i sina inkomster genom att röva från andra. Bojarerna och den högre adeln hade sjunkit djupt i moraliskt avseende. De var redo till vilket förräderi som helst. Don - och Dnjepr-kosackernas krigarrepubliker, hopar med slavar och förrymda bönder som strövade omkring på de ryska slätterna - de väntade bara på ett tillfälle att ödelägga landet. Folkmassornas okunnighet var djup, och deras sinnen åtrådde endast äventyr och omväxling. Ingen nation har så ofta låtit sig hänföras av berättelsen om det plötsliga framträdandet av en furste som man trott vara död. Äventyr, sådana som Otrepievs (den falske Dmitrijs) och Pugatsjevs (den falske Peter III) skulle nog inte kunna förekomma i något annat europeiskt land. Det är i synnerhet dessa båda äventyrare som har gjort sig ryktbara. Men hemligstämplade arkiv har visat oss , att det i Ryssland under 1700- och 1800-talet fanns hundratals bedragare under namn som Dmitrij, Alexej, Peter II och Peter III. Man skulle kunna säga att det ryska folket, det mest asiatiska av alla europeiska folk, inte har övergivit den österländska läran om gengångare och avatarer. De styrande var inte i stånd att stoppa de mest osannolika rykten i ett land, som var så i avsaknad av kommunikationer. Dessutom var den okunniga och vidskepliga massan av folket i jäsning , och lät sig gärna bedragas. Det fordrades blott en befintlig bedragare för att allt dessa lättantändliga material skulle brinna. Tron-pretendentens uppträdande i Ryssland skulle bli signalen till en sådan eldsvåda.

   Så länge makten var i den listige och kraftfulle Godunovs  händer, lyckades man vidmakthålla ordningen, stävja orosstiftare och även avskräcka den falske Dmitrij. Patriarken Job och Vasilij Sjusjkij, som hade lett rannsakningen i Ugalitj, gjorde proklamationer inför folket, och betygade att Dmitrij verkligen var död och att bedragaren som dykt upp inte var någon annan än Otrepiev. Man bekräftade samma sak inför konungen och riksdagen i Polen. Ja, även i Österrike, men där ville man dessutom koppla samman honom med romanoverna. Till slut bådade man upp trupper och upprättade en kordon längs västra gränsen. Men städerna i Severien (Samara-trakten) visade tecken på oroligheter, då tronarvingen nalkades. Bojarer kunde offentligt yttra, "att det var svårt att bära vapen mot sin laglige härskare". På fester i Moskva drack man välgångsskålar för "tsar Dmitrij". 

I Oktober 1604 gick bedragaren över gränsen med en trupp polacker, ryssar som hade blivit landsförvisade under den förra regeringen, och tyska legoknektar. 

Severien (Samara-trakten) reste sig genast, och Novgorod-Severskij öppnade sina portar för honom. Furst Mstislavskij sökte att hindra honom genom en batalj, men hans soldater var gripna av den föreställningen att mannen som de skulle strida mot var den verklige Dmitrij. "De hade inte händer till strid, endast fötter till flykt". Vasilij Sjusjkij, Mstislavskijs efterträdare, gjorde sitt bästa för att få dem att besinna sig; och bedragaren blev nu, trots all sin oförskräckthet, besegrad vid Dobrynitjij. Boris trodde att kriget var slut, men det hade bara börjat. Efter Severien började Ukraina att röra på sig, och fyra tusen Don-kosacker kom och förenade sig med "rövarhövdingen". De moskovitiska soldaternas overksamhet röjde, att upprorsandan redan hade spritt sig till den högre adeln. 

  Boris dog 1605 och anförtrodde såväl härföraren Basmanov, som bojarna, patriarken och folket i Moskva åt sin oskyldige son. Alla svor de honom - Fjodor Borisovitj - sin trohetsed. Men knappt hade  Basmanov tagit befälet över folket i Severien, så blev det klart för honom, att varken manskap eller befäl ville slåss för en Godunov. Hellre än att falla offer för ett förräderi blev han själv en förrädare. Den man alltså, som Boris hade satt allt sitt hopp till vid sin död, förenade sig med bedragaren Otrepievs hemliga anhängare, en Galitzin, en Soltijkov… Han kungjorde för trupperna, att "Dmitrij" verkligen var Ivan den förskräckliges son och Rysslands laglige herre. Själv var han den förste som kastade sig ned för tron-pretendentens fötter, och därefter utropades den falske Dmitrij genast av hären till härskare. Den falske Dmitrij tågade mot Moskva; när han nalkades reste sig hans anhängare; Godunovs hustru och son blev nedgjorde. Sådant slut fick den dynasti, som Boris trodde sig ha grundat genom den rätte tronarvingens blod.


"Den falske Dmitrij" kommer med sina styrkor till Moskva, till Kreml.

    Vad som nu tilldrog sig i Ryssland saknar motstycke i något annat lands krönikor. En kringirrande munk höll sitt högtidliga intåg i Moskva och Kreml. Allt folket grät av glädje, då de trodde sig återse ättlingen till många furstar. 

  En enda man vågade sig på att försäkra, att han hade sett den verklige Dmitrij mördad, och att den nye tsaren var en bedragare; det var Vasilij Sjusjkij, en av dem som hade lett undersökningen i Uglich, och som i Dobrynitjij- slaget hade vunnit en seger över tron-pretendenten. På Basmanovs angivelse blev Sjusjkij dömd till döden av en församling som bestod av tre stånd. Han hade redan huvudet på stupstocken, då tsaren skickade ett särskilt bud, som gav honom nåd. I detta milda tillvägagångssätt kunde man inte känna igen en son av "den förskräcklige". Otrepiev fick senare anledning att ångra sig. 

  Job, som hade blivit utnämnd av Godunov, blev ersatt i patriarkämbetet av en av den nye furstens män, av greken Ignatius. Tsaren måste också möta den kvinna som han hade påstått var hans mor, Ivan IV:s änka. Om hon ville hämnas eller om hon längtade efter att återfå sin förlorade höghet, så erkände trots allt denna änka, Maria, Otrepiev som sin son, och omfamnade honom i folkets åsyn. Han överhopade najaderna, som han betraktade som sin mors släktingar, med ynnestbevis. Romanoverna blev också hemkallade ur landsflykten, och Filaret blev utnämnd till biskop i Rostov.

   Den nye tsaren presiderade regelbundet i Duman. Bojarerna beundrade hans rättrådighet och hans vitt omfattande kunskaper. Den tidigare munken var en beläst man, zaporogernas lärjunge var en fulländad ryttare, han var manlig och hemmastadd i alla idrottsgrenar. Han såg gärna utlänningar hos sig, och han talade om att sända ryska ädlingar till Väst för att utbildas. Med sin smak för utländska besökare kom också att han uttryckte viss missaktning för sin egen nations okunnighet och råhet. Han uppträdde oförsynt mot bojarerna med sina skämt, han stötte också folket och prästerna ifrån sig genom sin missaktning för de ryska sederna och för den ryska kyrkans ceremonier. Han åt kalvkött, sov inte middag, badade inte, lånade pengar från klostren, gjorde narr av munkarna, stred mot björnar under sina jakter, besökte helt förtroligt utländska guldsmeder och konstnärer, frågade inte efter den stränga etiketten vid hovet, riktade själv kanonerna, anordnade krigsövningar mellan inhemska och främmande trupper och gillade att se hur ryssarna då besegrades av tyskar, och han omgav sig med en europeisk vakt som leddes av en Margaret, en Knutsen, en von Dennen.

    Då det uppstod en tvist mellan den ryska kyrkans präster och påvens legat, när denne kom till Moskva, föranledde det att två biskopar förvisades. Ingen var tacksam för att han stod emot både påven och konungen av Polen, i det att han sa nej till den förres önskan att verka för de båda kyrkornas förening, och förklarade för den senare att han inte skulle avstå en fotsbredd av rysk jord. Då hans utlovade hustru, den katolska Marina, kom med ett följe av polska adelsmän som uppträdde nedlåtande mot ryssarna, blev måttet rågat för moskoviternas. Knappt en månad efter hans intåg i Kreml var sinnena mogna för en revolution. 

  Den benådade Vasilij Sjusjkij stod i spetsen för sammansvärjningen. Tsarens närmast fullkomliga trygghet blev orsak till hans undergång. En natt företog sig bojarerna att belägra Kreml, som stod obevakat. Otrepiev blev utkastad genom ett fönster och halshöggs på borggården. Basmanov, som försökte försvara honom, föll vid hans sida. Man tog de båda livlösa kropparna, satte clownmasker på dem och visade upp dem på avrättningsplatsen  mellan två säckpipor. Otrepievs änka, konungen av Polens sändebud och övriga polacker som hade kommit för att övervara bröllopshögtiden, skonades till livet, men kvarhölls av bojarerna som fångar. "Trollkarlens" kropp blev bränd, och med askan laddades en kanon, som strödde ut den för vinden. År 1606.


                                                                  Fin


  SvD, SvD, DN, Aftonbladet, DI, GP , Skånskan, Kyrkans tidning Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s