Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Öronens primat


Ett bibelstudium - Ett ord angående Levi söner


Hebr 7 : 5 – 6

”Medan de av Levi söner, som undfå prästämbetet, hava befallning att enligt lagen taga tionde av folket, det är av sina bröder, fastän dessa hava utgått från Abrahams länd, tog denne ( Melki-Sedek ) , som icke var av deras släkt, tionde av Abraham och välsignade honom, densamme som hade fått löftena.”

v 9 – 11

"Genom Abraham har på visst sätt också Levi, som tager tionde, fått giva tionde;ty han var ännu i sin stamfaders länd, när Melkisedek gick denne till mötes.Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd -- varför hade det då behövts att en präst av annat slag, 'efter Melkisedeks sätt', skulle uppstå, en som icke nämnes 'efter Arons sätt'?”

v 14 ”Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om präster.”

v 18: ” Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös -- ”Den här bakgrunden måste vara klar när det gäller prästadömet ”efter Arons sätt” - Hebr 7:11

...det är en svag och gagnlös stadga! - Hebr 7:189

   Levi – den tredje av patriarken Jakob/Israel´s söner , gjorde sig på grund av sin våldsamhet förhatlig för sin fader – Jakobs själv. Därför drar han tillsammans med sin äldre bror Simon över sig förbannelse. Detta enligt 1 Mos 49: 5 – 7 ” Simeon och Levi äro bröder; deras vapen äro våldets verktyg. Min själ inlåte sig ej i deras råd, min ära tage ingen del i deras samkväm; ty i sin vrede dräpte de män, och i sitt överdåd stympade de oxar. Förbannad vare deras vrede, som är så våldsam, och deras grymhet, som är så hård! Jag skall förströ dem i Jakob, jag skall förskingra dem i Israel.”


Orsaken till detta Jakob´s omdöme lär vara händelsen i 1 Mos kapitel 34. En granne till Jakobs familj, en hövdingason som heter Sikem hade våldtagit Dina som är Jakobs dotter – och sedan ville han ha henne till hustru, och kom beskedligt och frågade om den saken. Jakobs söner låter dem då gå in på en överenskommelse som går ut på att de ska låta omskära sig. V 25: ” Men på tredje dagen, då de voro sjuka av såren, togo Jakobs två söner Simeon och Levi, Dinas bröder, var sitt svärd och överföllo staden oförtänkt och dräpte allt mankön.”

 Gudsmannen Mose gjorde en helt annan bedömning av Levi´s beredvillighet att ta till svärdet. Det var faktiskt det som utgjorde en förutsättning för Levi stams utkorelse till en särkild präst-släkt i det folk som i sin helhet hade tagits ut för att de skulle utgöra: ” ..ett rike av präster och ett heligt folk ” - 2 Mos 19:6

När Mose var uppe på berget och från Gud tog emot lagens tavlor med de tio budorden , så förleddes folket som befann sig vid bergets fot att göra en gjuten kalv. Då Mose kom ned från berget, så står det så i 2 Mos 32:25 – 28: ”Då nu Mose såg att folket var lössläppt, eftersom Aron, till skadeglädje för deras fiender, hade släppt dem lösa, ställde han sig i porten till lägret och ropade: »Var och en som hör HERREN till komme hit till mig.» Då församlade sig till honom alla Levi barn.Och han sade till dem: »Så säger HERREN, Israels Gud: Var och en binde sitt svärd vid sin länd. Gån så igenom lägret, fram och tillbaka, från den ena porten till den andra, Och dräpen vem I finnen, vore det också broder eller vän eller frände. Och Levi barn gjorde såsom Mose hade sagt; och på den dagen föllo av folket vid pass tre tusen män.”


Och i sitt avskedstal välsignar Mose Levi, istället för att som Jakob 500 år tidigare, förbanna honom: ” Och om Levi sade han: »Dina tummim och dina urim, de tillhöra din frommes skara, dem/den du frestade i Massa, dem/den du tvistade med vid Meribas vatten, dem/den som sade om fader och moder: 'Jag ser dem icke', och som icke ville kännas vid sina bröder, ej heller veta av sina barn.Ty de aktade på ditt tal, och ditt förbund höllo de. - Uppb. 3:8 - De lära Jakob dina rätter och Israel din lag, de bära fram rökverk för din näsa och heloffer på ditt altare. Välsigna, HERRE, hans kraft, och låt hans händers verk behaga dig. Krossa länderna på hans motståndare, på hans fiender, så att de icke kunna resa sig.» ” 5 Mos 33:8 – 11


Det var alltså, ser vi, just Levi´s beredvillighet att ta till svärdet när det behövdes, eller snarare: - hans oberoende och obundenhet till de vekare känslorna – som gjorde honom till föremål för den ovannämnda ynnesten.

Och sådana stridbara leviter ville Gud ha i sin tjänst, och detta inte bara under det Gamla Förbundets tid, utan även under det Nya Förbundets tid . Att översteprästen blev förkastad för all sin förstockelses skull, och för alla sina många synders skull , och fick lämna plats för en ny överstepräst – JESUS KRISTUS – det betyder inte att leviterna i allt upphörde .

Jesus tog nämligen ut nya leviter i sina lärjungar. Men han kallade dem apostlar. En av dem hette för övrigt Levi. Det var Matteus.Vad utgjorde leviternas uppgifter?

 Vi läser om detta till att börja med i 4:e Mosebok kap. 4 och i det tidigare, tredje kapitlet. Där, och sedermera i 1 Krön kap 6 och 9 , som beskriver förhållanden under Davids tid, så läser vi om leviternas huvudsakliga uppgifter. Vad gör de? De gör först och främst två saker : de bär och de vaktar. Men ordet "vaktar" får i olika översättningar minst tre olika betydelser . "Vakta" som vakta, iaktta och vårda.

Bära, iakttaga, vakta och vårda.

 De bär, enligt 4 Mos 4:15 ” nu Aron och hans söner, när lägret skall bryta upp, så hava övertäckt de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål, skola därefter Kehats barn komma för att bära; men de må icke röra vid de heliga föremålen, ty då skola de dö. Detta är vad Kehats barn hava att bära av det som hör till uppenbarelsetältet. ”


v 27 ” På det sätt Aron och hans söner bestämma skall Gersons barns hela tjänstgöring försiggå, i fråga om allt vad de hava att bära och göra; och I skolen överlämna i deras vård allt vad de hava att bära. ”

v 31 ” Och detta är vad som skall åligga dem att bära, allt vad som hör till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet: bräderna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken, ”


De iakttar, 4 Mos 3: 6-7 ” Levi stam skall du låta få tillträde hit; du skall låta dem stå inför prästen Aron för att betjäna honom. De skola iakttaga vad han har att iakttaga, och vad hela menigheten har att iakttaga, inför uppenbarelsetältet, i det att de förrätta tjänsten vid tabernaklet. ”

De vaktar, 1 Krön 9:19 ” Men Sallum, son till Kore, son till Ebjasaf, son till Kora, hade jämte sina bröder, dem som voro av hans familj, koraiterna, till tjänstgöringssyssla att hålla vakt vid tältets trösklar; deras fäder hade nämligen i HERRENS läger hållit vakt vid ingången. ”


v 22 ff ” Alla dessa voro utvalda till dörrvaktare vid trösklarna: två hundra tolv. De blevo i sina byar upptecknade i släktregistret. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro. De och deras söner stodo därför vid portarna till HERRENS hus, tälthuset, och höllo vakt. Efter de fyra väderstrecken hade dörrvaktarna sina platser: i öster, väster, norr och söder. ”

De vårdar, 4 Mos 3:8 ” Och de skola hava vården om alla uppenbarelsetältets tillbehör, och iakttaga vad Israels barn hava att iakttaga, i det att de förrätta tjänsten vid tabernaklet. ”Vilka är parallellerna till Nya Testamentets "leviter"? Vad har de att bära? De ska bära korset - Matt 10:38. Vad ska de å andra sidan vakta, eller iakttaga? De ska göra så som aposteln uppmanar Timoteus: " Hav akt på dig själv och på din undervisning, och håll stadigt ut därmed; ty om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som höra dig." - 1 Tim 4: 16

 Levi stam var i sin helhet uttagen för prästerliga uppgifter. För det första översteprästen själv och hans söner – de smorda prästerna – vilka gjorde tjänst vid själva altaret. Sedan de övriga leviterna som passade på både översteprästerna och folket. De stod mellan översteprästen och hans söner – och folket, och såg till att t.ex. offergåvorna överlämnades av folket i rätt ordning. Att offergåvorna var som de borde vara . Det var också de som bar HERRENs tabernakel i öknen första tiden, och det var de som tjänade med vakthållning vid HERRENs helgedom både då och även senare när de hade kommit in i Kanaans land.


Och Gud ville att förbundet med Levi skulle äga bestånd i väsentliga avseénden. Om detta skriver också profeten Malaki:

Då skolen I förstå, att jag har sänt till eder detta bud, för att mitt förbund med Levi skall bestå, säger HERREN Sebaot. Jag hade ett förbund med honom, och däri var liv och frid. Sådant gav jag åt honom, för att han skulle frukta mig; och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Rätt undervisning var i hans mun, och ingen orätt fanns på hans läppar; fridsamt och redligt vandrade han i min umgängelse och omvände många från missgärning. Ty prästens läppar skola förvara kunskap, och undervisning skall man hämta ur hans mun; han är ju HERREN Sebaots sändebud. ” - Mal 2 : 4 – 7

Ordet ”sändebud” här är detsamma som avses med ”apostel” eller ”ängel”.

Detta slag av leviter har Gud sannerligen inte tänkt göra slut på!


Alltså, översteprästen ”efter Arons sätt” upphör med sin tjänst, och i princip så upphör det Gamla Förbundets Gudstjänst, som en ”svag och gagnlös stadga”. Men liv och frid skulle icke upphöra, och i denna mening fortsätter leviterna att tjäna Gud, i Kristus, ända in i vår egen tid och tills dess att Han kommer – och i all evighet. De leviter som nu är det Nya Förbundets tjänare. Ära vare Gud! För de leviter som tjänar under den nye översteprästen – Jesus Kristus!

Alltså , leviter förekommer, och ibland dem vill Gud vara.

Vilket sällsamt släkte är inte detta! Dessa leviter.

 Förbannade av Jakob, välsignade av Mose. Eftersom Jakob såväl som Mose representerar en betydande andlig auktoritet är de alltså både förbannade och välsignade.

Men Mose hade också enorma problem med en del leviter, nämligen med Koras, hans egen kusin, och de som tillsammans med Koras gjorde uppror. Märkligt nog så låter ändå någon levit som levde långt senare, under Davids tid, kalla sig efter denna syndens människa, Koras, som om det var ett ärenamn.

Var det så, eller var det som en som hade blivit vis av skadan? Eller var det bara så de hette?

Jag tänker på ”Koras söner” . Nog är det en sällsam levit, eller flera , som har skrivit de psalmer i Bibeln som har ”Koras söner” som angivna författare. Det är psalmerna 42 t.o.m. 49, dessutom 84, 85, 87 och 88 – tolv psalmer i Psaltaren.

I den fyrtioandra psalmen talas det om en rätt levit, en som begrundar Guds förunderliga vägar, och som sörjer och klagar över den aktuella nöden och förskingringen desto mer, eftersom han kan erinra sig flydda dagar, och den goda ordningen som då hade rått i HERRENs hus: ” Men jag vill utgjuta inom mig min själ och hava i minne huru jag gick med hopen upp till Guds hus, under fröjderop och tacksägelse, i högtidsskaran.Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom. ”

 Och i den fyrtiotredje psalmens 3:e vers och 4:e vers: ” Sänd ditt ljus och din sanning; må de leda mig, må de föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud ”.

Och i den fyrtioåttonde psalmen , vers 9 " Såsom vi hade hört, så fingo vi se det, i HERREN Sebaots stad, i vår Guds stad; Gud håller den vid makt till evig tid. Sela." . vad är detta? SÅSOM VI HADE HÖRT DET - det är det första. SÅ FICK VI SE DET - det är det andra. D.v.s. på det andliga livets område så har örat ett visst företräde framför ögat. Vi får först höra vad Gud säger. Sedan - kanske långt, långt senare, så får vi se det.

Det kan man kalla ett örats företräde, eller kanske ÖRONENS PRIMAT.

Något som också kraftigt understryks av att Jesus ofta upprepar detta i de sju sändebreven: "DEN SOM HAR ÖRA HAN HÖRE VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA" -

En rätt levit! Och sådana rätta leviter skulle fortsätta att göra tjänst.

I Jesajas bok, i det sista kapitlet som är det 66:e , läser vi en märklig profetia: 

”Jag känner deras gärningar och tankar. Den tid kommer, då jag skall församla alla folk och tungomål; och de skola komma och se min härlighet. Och jag skall göra ett tecken bland dem; och några av dem som bliva räddade skall jag sända såsom budbärare till hednafolken, till Tarsis, till Pul och Lud, bågskyttfolken, till Tubal och Javan, till havsländerna i fjärran, som icke hava hört något om mig eller sett min härlighet; och de skola förkunna min härlighet bland folken. Och på hästar och i vagnar och bärstolar och på mulåsnor och dromedarer skola de från alla folk föra alla edra bröder fram till mitt heliga berg i Jerusalem såsom ett spisoffer åt HERREN, säger HERREN, likasom Israels barn i rena kärl föra fram spisoffer till HERRENS hus. Och jämväl sådana skall jag taga till mina präster, till mina leviter, säger HERREN. ” - Jes 66: 18 – 21

  D.v.s. - också av hedningarna skulle komma att tagas ut "leviter"!


Leviter, präster, Guds sändebud, apostlar och änglar!!

Den rätte leviten av Levi släkt, Kehats släkt, Levi sonson, beder till Gud om ljus och vägledning: ” ..så att jag får gå in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd...” - En levit som inte själv är överstepräst får inte komma vid altaret, men han får gå in till altaret.

4 Mos 18: 3 ”Och de skola iakttaga vad du har att iakttaga, och vad som eljest är att iakttaga vid hela tältet; men de må icke komma vid de heliga redskapen eller altaret, på det att icke både de och I mån dö. ”


Så låt oss gå ditin! Till det altare där vår överstepräst, Jesus Kristus, gör tjänst genom sitt blod, om vilket den Helige Ande vittnar. Låt oss gå ditin med ett öra som hör vad Anden säger till församlingarna. - Uppb. kap 2 - 3Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s