Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Några av Latinamerikas s.k. "befrielse-teologer"

Vad sägs om de här gossarna ? En artikel i "Sut Vremeni" gör en uppräkning av några av dem. Plus en fransman ..

"Anhängare till befrielse-teologin delar marxistiska föreställningar om klasskampen , och insisterar på att det mänskliga självförverkligandet, som är omöjligt att genomföra  på de alienationens villkor vilka formats av det kapitalistiska samhället, är en del av ett gudomligt rådslut".


En … religiös aktivist och en lärd person, som hade sökt efter möjligheter att resa  teoretiska och politiska broar mellan revolutionär marxism och revolutionär kristendom, var Camilo Torres Rastrepo (1929 - 1966).  Denne kände, colombianske romersk-katolske präst , är en av dem som lade grunden för befrielse-teologin , som vi kommer att behandla här.

Camilo Torres insisterade hela livet på, att revolutionär kristendom och revolutionär marxism måste gå hand i hand. Han strävade inte bara efter en politisk union mellan revolutionära kristna och revolutionära marxister. Han sökte efter förutsättningar för en syntes mellan revolutionär religiositet och revolutionär marxism.

Camilo Torres Rastrepo

   Då han var en katolsk präst ägnade Camilo Torres Rastrepo , naturligt, en särskild uppmärksamhet åt de teoretiska och praktiska problemen i syntesen mellan revolutionär marxism och revolutionär katolicism. Men den metod som han använder sig av utesluter inte heller en syntes mellan revolutionär marxism och revolutionär ortodoxi. I princip så ägde denna metod en synnerligen bred tillämpning och var på intet vis knuten endast till katolicismen.
Camilo Torres Rastrepo var inte bara en präst . Han var också en känd sociolog, som genomförde såväl teoretiska studier som fält-studier. Rastrepo ägnade sig åt att undervisa, och åt att översätta texter av Mao Dze Tung och Lenin. Vid något tillfälle så tvingade förföljelse honom att börja verka underjordiskt och slå följe med den partisanska rörelsen i Colombia. 


   
Latinamerika är en mycket speciell region, för vilken Simon Bolivar's (1783 - 1830v)idéer är heliga - han som ledde de anti-koloniala , nationella befrielserörelserna i en rad latinamerikanska länder. 


      
Simon Bolivar

General Simon Bolivar är Venezuelas national-hjälte. Han befriade inte bara Venezuela från de spanska kolonisatörernas förtryck, utan även Colombia och Ecuador. Under åren 1819 - 1830 var Bolivar Stor-colombias president, som formades på det territorium som omfattades av de av honom befriade länderna. År 1824 befriade han Peru och ledde på dess territorium den bolivianska republiken, som höll på att ta gestalt. Bolivia fick sitt namn som ett hedersbevis åt Bolivar.

Jag upprepar: Bolivar är omåttligt populär i Latinamerika, och därför är den latinamerikanska varianten av syntesen mellan revolutionär kristendom (eftersom det handlar om Latinamerika så handlar det naturligtvis om katolicism) och revolutionär marxism otänkbar utan att dra in Simon Bolivar och den av honom grundade bolivarismen bland de komponenter , vilkas samverkan är ägnade åt att upprätthålla denna syntes.

Ännu ett drag hos Latinamerika utgörs av det partisanska stödet i den kamp som drar samman revolutionär kristendom och revolutionär marxism, och gör dem till ett.  

Camilo Torres Rastrepo som vart förföljd av makthavarna för sin världsåskådning och sin politiska praxis , gick över till illegalisternas led , och drog iväg till partisanerna. I den kyrka i skogen där han organiserade gudstjänster för partisanerna, hängde ett porträtt av Fidel Castro bredvid bilden av den korsfäste.

Ett av de mer kända uttalandena av Rastrepo: "Om Jesus hade levt idag så hade han varit partisan".

Rastrepo blev dödad under militära sammanstötningar mellan partisanerna och de colombianska regerings-styrkorna.


Medan han utvecklade syntesen mellan revolutionär kristendom och revolutionär marxism, hävdade Rastrepo, att "det är varje kristens plikt att förvalta REVOLUTIONEN! Det är min plikt som präst att göra allt , för att människor ska möta Gud, och för den sakens skull är det det mest effektiva sättet att göra det möjligt för människor att tjäna folket enligt sitt samvete. Jag går inte in för att agitera bland mina kommunist-bröder  och försöka övertyga dem om att acceptera den kristna läran och att praktisera kyrkliga handlingar. Men jag kräver att alla människor ska handla enligt sitt samvete".

Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp kristna kommunister, men det tycks mig vara viktigare att behandla deras teorier, vilka, med alla deras större eller mindre olikheter, kretsar kring en viss, central kristen-kommunistisk världsåskådning, som är särskilt populär i Latinamerika, och som kallas "Befrielse-teologi".

 Samme Rastrepo , som vi nyss har ägnat oss åt, var en av dem som lade grunden till och utformade befrielse-teologin. Men det var långt ifrån Rastrepo som var initiativtagare till dess uppkomst. I listan över de mer kända representanterna för befrielse-teologin har den peruanske teologen , dominikaner-prästen Gustavo Gutierrez Merino ( föddes 1928) en aktad plats. Det var han som sa, att den kristnes plikt inte bara består i att hjälpa de fattiga, utan i att bekämpa fattigdomen som sådan. 


Gustavo Gutierrez Merino


Medan han åberopade de tidiga kristna auktoriteterna och alla kristna filosofer , vilka hade tänkt igenom fenomenet fattigdom, sa Gutierrez:"Fattigdomen är inte ett öde, utan ett villkor; det är inte en olycka, men det är en orättvisa. Det är ett resultat av sociala strukturer och av intelligenta och kulturella kategorier, som hör samman med en väg som samhället har byggt, i dess skiftande manifestationer". 

En annan framträdande utformare av befrielse-teologin är den brasilianske teologen och sociologen, franciskaner-munken Leonardo Boff (född år 1938). Marxismen i sin helhet utövade ett mycket allvarligt inflytande på Boff, och framför allt den "tidige Marx" med sin alienations-teori.


Leonardo Boff


Boff anser i princip att svepande förnekelser av marxismen från de troendes sida, är något oacceptabelt . Han hävdade att "Genom att avsäga oss marxismen går vi in i ett mystifierande av samhället".

Genom att bygga upp en ny typ av dialog mellan marxismen och befrielse-teologin, marxismen och kristendomen, talade Boff om Marx's enormt positiva inflytande på den revolutionära kristendomen, i dess olika framträdanden. Då också på befrielse-teologin. Boff granskade förhållandet mellan marxismen och kristendomen , och förklarade, å den revolutionära kristendomens vägnar, att "Marx har hjälpt oss att förstå, att en handlingar av religiös karaktär inte begränsas bara av den religiösa aspekten. De innesluter i sig också politiska, ekonomiska och ideologiska plan". Någon tid så uttryckte Vatikanen sitt djupa missnöje med Boff's ståndpunkt, och ålade honom till och med någon slags tystnads-ed. Men trots denna ed skrev Boff mer än 30 verk, däribland "Jesus Kristus som befriare", "Kyrkan, karisma och makt. Befrielse-teologin",  "..och kyrkan blir folket. Kyrkans uppkomst var en kyrka som föddes ur folkets tro".

Hur underligt det än tycks vid en första anblick , så håller Boff med Marx om att religionen är "ett opium för folket". Han bara tillägger att religionen kan vara något annat. Men detta förstod även Marx, och Engels, när de diskuterade Thomas Muntzers , Luthers, och många andras religiösa roll. Medan han synar denna dubbla roll hos religionen och kyrkan, hävdar Boff, å ena sidan att "kyrkan är mycket ofta i stånd att  träda fram som en religiös ideologi, som legaliserar den rådande ordningen", men å andra sidan kan hon välsigna och rättfärdiga radikala förändringar av den ordning som hade uppstått.

Boff välkomnade utformandet av nya gräsrots - och bas-gemenskaper, vilkas medlemmar strävade mot en radikal förändring av den rådande ordningen. Han trodde att dessa gräsrots - och bas-gemenskaper i allt större grad skulle bli medvetna om sin unika karaktär och föda fram en folkkyrka som skulle stå emot den traditionella kyrkan, vars predikningar inte var annat än ett "opium för folket". Boff tror på en sådan folkkyrkas historiska roll - en de fattigas kyrka, en den politiska helighetens kyrka, en folk-diciplinens kyrka, en kärlekens, solidaritetens och offerviljans kyrka.

Boff tror också på den tredje världens befriande roll, den fattiga världen som verkligen lider, och som inte låter sig försonas, som den första världens fattiga gör, med inblandning av andra klassens konsumenter.

Två bröder - Ernesto och Fernando Cardenal -  är mycket allvarliga och kända teoretiker för befrielse-teologin, även politiska aktivister.
Ernesto Cardenal Martinez
Brodern Fernando


Ernesto Cardenal Martinez  (född år 1925) är en nicaraguansk revolutionär, en politisk och statlig aktör, poet, författare och kritiker. Han är en präst som till att börja med utförde sin verksamhet inom ramarna för jesuit-orden, och sedan övergick till cistercienser-orden av den strängare sorten ( de kallas ibland för trappister, därför att en stödjepunkt för deras reform, som syftade till att rensa den katolska kyrkan, var klostret La Trapp). 

Ernesto Cardenal var med i sandinisternas nationella befrielse-front. Han förklarade sig vid upprepade tillfällen vara redo att ta drabbningen mot den borgerliga diktaturen i Nicaragua med vapen i hand. Ernesto förklarade också att han i princip var anhängare av Mahatma Gandhi's icke-våldstanke, och att icke-våld är bättre än våld, men våld är bättre än feghet.

Ernesto Cardenal ledde under tolv år (1965 - 1977) ett kollektiv , som bestod av egendomslösa bönder. I detta kollektiv fick bönderna ta emot undervisning, de fick teckna bilder, ägna sig åt folkhushållning och bygga upp fasta relationer med de sandinistiska partisanerna. I samband därmed rev regerings-styrkor kollektivet, brände ned dess bibliotek och förödde kollektivets muséum med nationell konst. 

Ernesto's bror Fernando (1934 - 2016), det är ytterligare en känd utformare av befrielse-teologin. Han var en jesuit-präst och samtidigt en framstående nicaraguansk revolutionär. Han stred i leden av sandinist-rebeller.

1990 distanserade han sig från sandinisterna, efter att ha förklarat, att sandinist-partiet hade "gått ifrån revolutionens principer".

En släkting till Ernesto och Fernando var Antonio Cardenal (1950 - 1991). Han var en jesuit-präst, mer känd som kommendanten Chesus Roches, vilket betyder "Röde Jesus". Antonio var en salvadoriansk revolutionär med nicaraguanskt ursprung. Han blev kommendant - d.v.s. en ledare - för Farabundo Martis nationella befrielse-front. Regerings-styrkor dödade honom år 1991. Hans andra namn - Roches = Röd - säger en hel del.

Den salvadorianske ärkebiskopen Oscar Romero (1917 - 1980) sköts av salvadorianska fascist-soldater medan han genomförde en gudstjänst i en katedral. Romero kallades en vältalig representant för de fattiga, eftersom han, efter det att fascistiska militärer hade mördat hans vän, slutgiltigt övergick till befrielse-teologin. Romero delade marxistiska uppfattningar. Han sa, att "oligarkernas krafter kan, möjligen, få en kortvarig seger, men vårt folk kommer att ta ställning, och förr eller senare segra. Ett nytt samhälle kommer, och dess tid står för dörren. I det salvadorianska folkets hjärta måste den sociala rättvisans låga alltid brinna".Oscar Romero

Romero blev dödad den 24 Mars 1980 under en gudstjänst. Blod rann över altaret från Romero's sår.

   Romero's begravning anses vara den största i El Salvadors historia, och några säger att det var den största begravnings-högtiden i hela Latinamerikas historia.    


Under tiden för en gudstjänst som hölls till hans minne , då mer än 250 000 människor deltog, detonerade en bomb framför katedralen, det utväxlades skottsalvor, och några tiotal människor dog. Det började då ett krig mellan oligarkernas styrkor och Farabundo Martis vänsteradikala, nationella befrielse-fronts styrkor.

x


Alla de representanter för befrielse-teologin som jag har räknat upp  - och jag har verkligen inte nämnt dem alla - frågade ständigt sig själva och andra: - hur ska man vara en kristen på en förtryckt kontinent ?

 De insisterade alla på nödvändigheten av att föra en kamp mot fattigdomen som själva syndens upphov. Av representanterna för den revolutionära befrielse-teologin ... beskrivs Jesu mission inte som ett införande av fred, men som ett införande av svärd, det vill säga - revolution.


Därvid åberopar representanterna för den revolutionära vingen av befrielse-teologin Matteus-evangeliet ("Mena icke, att jag har kommit för att sända fred på jorden, jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd" - Matt. 10:34), och även Lukas-evangeliet ( " Men nu, … ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett" - Luk. 22:36) 


Dessa ställen ur evangelierna behandlas faktiskt av befrielse-teologerna som en direkt uppmaning till väpnad kamp för att uppnå rättvisa. Alltså, som en uppmaning till revolution.Representanterna för den av oss behandlade inriktningen anser att den kristna missionen ligger just i en revolutionär befrielse-kamp. 

De delar marxistiska föreställningar om klass-kampen, och de insisterar på att det mänskliga självförverkligandet, som är omöjligt att genomföra  på de alienationens villkor vilka formats av det kapitalistiska samhället, är en del av ett gudomligt rådslut.

Det kan tyckas som om denna fråga bara angår länder i tredje världen. Men eftersom en annan fråga som har sysselsatt dessa teoretiker , har varit frågan om alienationen, - eftersom de har strävat efter att tron inte ska alienera, utan befria -  därför har deras teori en allmän-mänsklig betydelse.

En av de framstående politiker som har understött befrielse-teologin, var den framträdande latinamerikanske, politiske aktivisten , presidenten för det bolivianska Venezuela, Hugo Chaves (1954 - 2013). Chavez har tillskrivits dessa ord: "Han (Jesus) var med mig under svåra tider, under de allra vätsta stunderna i livet. Jesus Kristus var onekligen en historisk figur  - han var en rebell, en av våra anti-imperialister. Han reste sig mot det romerska imperiet. För vem skulle kunna påstå att Jesus var en kapitalist ? Nej, Juda var en kapitalist, då han tog emot sina silverpenningar ! Kristus var en revolutionär. Han reste sig mot den religiösa hierarkin. Han reste sig mot den tidens ekonomiska makthavare. Han föredrog döden för att kunna försvara sina humanistiska ideal, och han törstade efter en förändring. Han var vår Jesus Kristus  ".

För att övertygas om den världsomfattande kristna kommunismen, som går bortom gränserna för Latinamerika och tredje världen i dess helhet, bör man uppmärksamt se på den framstående franske poeten Luis Aragons (1897 - 1982) liv och verksamhet, en framträdande medlem av det franska kommunist-partiet, och en medlem av Motståndet.  

Såsom varande - inte en representant för befrielse-teologin, och inte heller genom sitt lands liv indragen i ett sökande efter svar på förhållandet till revolutionen - vilket i Latinamerika och i den tredje världen i dess helhet utgör det enda svaret  på utmaningen från det synnerliga alienerandet och omänskliggörandet. Aragon var inte desto mindre bestämd när det gällde frågan om kommunismen och dess kristna karaktär.

Medan han tänkte på folkets lidande, talar Aragon i sina dikter direkt om hur folket är den lidande Kristus. Därvid bär hela Aragons poetiska arbete sin prägel av såväl kommunismen som av kristendomen, av de medeltida poetiska sångarna och av det 20:e seklets avant garde -trender, på ett vis som talar om att Aragons folk-Kristus, det är ingen liknelse, utan något därutöver.

  Här ett utdrag ur en av hans dikter:

   Du skapar liv, o folk, för att andra ska kunna leva !
   Och ditt vatten flyter mellan fingrarna från dag till dag.
   Men du är Kristus, du är alla heliga apostlar,
   och allt vad du betyder, förstår vi på Uppståndelsens dag...

……

Sergej Kurginjan

-Så långt artikeln i "Sut Vremeni". 


Inga särskilda kommentarer denna gång. Bara en sak: Rastrepo sa  "Om Jesus hade levt idag så hade han varit partisan".

Skulle man inte lika gärna kunna säga:"Om Jesus hade levt på Jesu tid (vilket han gjorde!), så hade han varit zelot" ? 
Det var han dock inte, även om vissa av hans lärjungar var det.


SvD

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s