Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryssland: förbud mot alla utländska adoptioner ?

Oberoende av Magnitskij-akten eller samkönade äktenskap så finns det tydligen krafter i Ryssland som vill förbjuda alla utländska adoptioner. Och detta har redan genomdrivits på sina håll.  En kritisk analys i "Polit.pro" söker reda ut begreppen. Innan dess - en kort historik frän "Lenta.ru":

Lenta.ru:    "2012 antog Kemerovo-länet en lag som förbjöd amerikanska medborgare att adoptera barn . I början av 2013 infördes ett motsvarande förbud på federal nivå, vilket väckte omfattande diskussioner i samhället. Anhängare till förbudet förklarade det med att åberopa fall av brutalitet mot ryska barn i amerikanska adoptiv-familjer, men motståndarna hävdade, att myndigheternas beslut gick emot de föräldralösa barnens intresse, och att det i själva verket motiverades av politiska uppfattningar. Senare (i slutet av juni månad - ) förbjöd de federala myndigheterna även adoption av ryska barn för utländska, samkönade par."
  - - 
Utsikt över Kemerovo - intill Ural

Polit.pro:    Barn med utreseförbud

Ryska Federationens föräldralösa barn kan komma att utgöra den första kategorien av medborgare , som på grund av statens styrning officiellt hamnar “bakom järnridåen”. Sannolikt så har det första steget till att införa ett totalförbud för utlänningar  att adoptera föräldralösa redan tagits.
Läns-parlamentet i Kemerovos län har blivit först i landet att antaga en lag som fullständigt förbjuder utlänningar att adoptera barn.  Det handlar nu bara om barn ifrån Kuzbass. De deputerade ansåg att det att “avgöra frågor om adoption av sina minderåriga medborgare , det är Rysslands inre angelägenheter”. Ja, det tycks inte som om någon ifrågasätter detta – utlänningar adopterar inte  barn i Ryska Federationen med våld.
Lagen avser att , på länet Kemerovos territorium,  för alla utländska medborgare och för personer utan medborgarskap som beständigt uppehåller sig utanför Ryska Federationens gränser, förbjuda adoption av föräldralösa barn och av barn som lämnats utan föräldrarnas omvårdnad”, - sägs det i en förklaring till lagen.  

Ordföranden för kommittéen för frågor om utbildning - , kultur – och  nationell politik i Kemerovos län, Galina Solovjeva, förklarade, att själva beredandet av lagförslaget påbörjades eftersom det inkom klagomål och hänvändelser till verkställande och lagstiftande myndigheter i Kemerovos län om fall av brutalitet mot barn – våld, slag och misshandel – och  ryska barn som överlämnats i utländska familjers vård, hade till och med dött.

  I och för sig, genom att följa denna logik, kunde man också påstå att förekomsten av betydligt fler fall av misshandel i ryska familjer borde leda till ett förbud för medborgare i Ryska Federationen att adoptera barn.  

   Solovjeva sa, att en av anledningarna till antagandet av den nya lagen, var inkomna informationer om speciella nätverk, som var ägnade åt att byta adopterade barn , och det hade tydligen att göra med en Reuters-journalists efterforskningar. “Om ett barn vantrivs eller om en familj inte klarade av dess uppfostran, då lade man ut informationer om detta barn på en anslagstavla. Som ett resultat därav kunde det barn som inte fick den särskilda omvårdnad som det behövde, hamna varsomhelst och med vem som helst”, - förklarade ledamoten. Under 2013 har utländska medborgare adopterat 77 föräldralösa barn från Kemerovo-länet. Utav dem har 38 barn överlämnats i italienska familjers vård – 13 till tyska – 7 till spanska – 5 till maltesiska.  Även om det i fallet med föräldralösa barn är särskilt viktigt med omständigheter omkring varje individ, så vittnar denna statistik om att lagen berör hundratals , om inte tusentals , barn. 

Ledamoten Solovjeva påminde om , att för jämnt ett år sedan antogs en länslagstiftning i Kuzbass om att förbjuda adoptioner för amerikanska medborgare. Det är  talande, att  det regionala parlamentet i december godkände åklagarens protest , och förklarade lagen vara utan verkan. Men sedan trädde en motsvarande federal lag i kraft från nyåret.
Ett likadant schema kan komma att följas när det gäller införandet av ett federalt förbud för alla utländska medborgare att adoptera föräldralösa barn: Kemerovo-länet går bara in i rollen som pilot-fall.

För närvarande är det inte tillåtet för amerikanska medborgare och samkönade par att adoptera ryska barn. Faktiskt så är rätt till adoption bara möjligt i de länder som Ryssland har ingått ett särskilt avtal med – det är Italien och Frankrike. Till övriga länder kan barn utlämnas, men det går inte sedan att juridiskt följa upp deras situation. Ett avtal om adoption ingicks också med Förenta Staterna. De ryska myndigheterna fick juridsk möjlighet att kontrollera  barnens situation i de amerikanska familjer som hade mottagit dem. Men Ryssland rev ensidigt upp detta avtal , när Amerika införde sanktioner mot en rad ryska myndighets-personer och representanter för den ryska ordningsmakten, vilka hade haft del i att juristen för Hermitage Capital-fonden, Sergej Magnitskij, dog i fängelset.      

  Efter det att Frankrike hade lagstiftat om samkönade äktenskap och deras rätt till adoptioner, påbörjades en politisk kampanj i Ryssland för att totalförbjuda utländska medborgare att adoptera barn. 

  Det är talande, att enligt den gällande lagen (kap. 24 i Ryska Federationens familjebalk) kan utländska medborgare bara adoptera de barn som inte har funnit några adoptiv-familjer i Ryssland. Det finns alltså ett företräde för adoptiv-föräldrar inom statens gränser. Dessutom har Ryssland redan år 2000 undertecknat, men hittills inte ratificerat Haag-konventionen “Om skydd för barn och om samarbete vad gäller internationella adoptioner” från den 29 Maj 1993. I utvecklandet av konventionen om barns rätt har det formulerats viktiga, allmänna krav vad gäller internationella adoptioner, som är inriktade på att beakta alla de intresserade parternas intresse och först och främst barnets, och det har också bestämts om allmänna regler för de berörda staternas inbördes samverkan. Alltså , i princip erkänner vårt land än så länge inte internationella regler för adoption.

  Ett fullständigt förbud för utländska medborgare att adoptera föräldralösa ryska barn kan av djupa humanitära skäl leda till motvilja mot myndigheterna, det gäller även den del av befolkningen som befinner sig långt ifrån politiken.   Detta beslut väcker också oundvikligen  frågor om professionell lämplighet och motsvarande tjänstbarhet hos barnombudsmannen vid RF:s president-kansli, Pavel Astachov . Det är tydligt att den tidigare advokaten utnyttjar barnen som instrument för ett nytt propaganda-krig mot väst, istället för att utan omsvep försvara deras rättigheter.

 Barnombudsman bör den vara som representerar barnens rätt inför staten, och inte den som befinner sig främst i en ideologisk front. 

Dessutom kommer makthavarna genom sådana beslut automatiskt att ta på sig ett tufft moraliskt ansvar att ombesörja att de föräldralösa barnen får en värdig tillvaro i hemlandet. Men om vi utgår från vad som tilldrar sig hos oss  på detta område , så finns det i nuläget fler hemlösa än under ett inbördeskrig, barnhemmen blir på tvångsmässig väg sammanslagna, medborgare i Ryska Federationen adopterar inte gärna, och barn med svåra sjukdomar  tas närapå inte emot av någon familj, och därav kommer att myndigheterna visar en skriande omänsklighet.

  I propaganda-krigets glöd kan man ännu på något vis rättfärdiga förbudet för amerikanska medborgare att adoptera barn, vilket omgående blev kallat för “skurk-lag” i folkmun, och som ledde till omfattande gatu-protester i Moskva. Det var ett formellt, om än inte adekvat, svar på “Magnitskij-akten”. Nu kan dock den ryska staten inom ramarna för sin självvalda, isolationistiska kurs komma att göra  föräldralösa barn till hjälplös gisslan, inte genom sin impulsiva utrikespolitik,  men med sina nya ideologiska stereotyper.

- - - - - 

  Men - striden omkring gay-rörelsen är ett faktum. Den ryska ortodoxa kyrkans representanter har i dagarna lagt fram ett dokument vid Europarådet i Strasbourg, som är starkt kritisk till genomförda lagändringar för samkönade äktenskap och adoptions-rätt för samkönade par i olika länder. Ett Tass-telegram ger dessa upplysningar:

Ryska Ortodoxa kyrkans representanter vid Europarådet begär hjälp att skydda barn mot eventuell adoption av samkönade par.

  2013 10 02   

Ryska Ortodoxa Kyrkans (ROK) representanter vid Europarådet anser det vara otillräckligt med juridiska synpunkter på skyddandet av barns rättigheter i en kontext där man på både  nationella och internationella nivåer  driver fram godkännanden för samkönade par att adoptera barn. Ett uttalande i den riktningen gjorde författarna till avhandlingen “Om brott mot barns rättigheter i samband med deras 'adoption'  av homosexuella förhållanden”, som ROKs representation publicerade idag. 

  Enligt kyrkans representanter borde dolumentet, som skrivits av juris doktorerna Igor Ponkin, Michail Kuznetsov och Nadezchda Michailova, utgöra en utgångspunkt för en ny och seriös behandling på internationell nivå av de  “rättsliga och faktiska grunderna för att tillåta samkönade par att adoptera barn”. 

  Avhandlingen påminner om att “enligt den mänskliga naturens lagar erbjuder blodsband inom familjen de bästa förutsättningarna för att uppfostra barn” . Med denna förståelse av familjen formades till för inte så länge sedan lagstiftningen i alla länder utan undantag, och de internationella, rättsliga dokumenten. 

  I synnerhet handlar det om skyddet för barnets rättigheter till en familj , barnets rätt till en mor och en far, barnets rätt till sin köns-identitet och till sin könsliga själv-identifikation, och även rätt till könslig immunitet, barnets rätt till en egen övertygelse och egen moralisk disposition, barnets rätt till en fullvärdig utveckling och till psykisk hälsa, barnets rätt till nationell och kulturell identitet och till att ansluta sig till den kultur som är födelselandets. “Dessa naturliga rättigheter ger inte staten  åt barnet , men staten är förpliktad att erkänna och att garantera dem”, - understryker avhandlingens författare.

  “Bara då blodsbanden inom familjen har brutits kan barnet överlämnas åt en adoptivfamilj som består av en man och en kvinna, eftersom bara en sådan förening erbjuder det psykologiska och sociala system av omständigheter, i vilket barnet kom till världen, medan samkönade förhållanden inte enligt sin bestämmelse kan skapa sådana villkor”, - anmärkte representanten för Moskva-patriarkatet vid Europarådet, igumenen Filipp Rabych. “Det är uppenbart att det är livsfarligt att genomföra nya experiment med barn, om hela den mänskliga historien och den samtida erfarenheten har bevisat, att det inte finns något bättre institut för barnens uppfostran, än den traditionella familjen”, - underströk han.

  I den kyrkliga representationen hävdas också att, “icke-erkännande av familje-status för homosexuellt partnerskap , och av motsvarande privilegier för adoption utgör inte något kränkande av den mänskliga värdigheten , ej heller något undertryckande av de mänskliga rättigheterna för berörda medborgare”.

  “Den genomförda rättsliga analysen av denna nu  aktuell fråga  på den samhälleliga och internationella dagordningen, medger att klart och tydligt formulera den uppfattningen , som understödjs av majoriteten av medborgare i de europeiska samhällena”, - avslutade o. Filipp.

- - - - 

  Ett par aspekter av den aktuella problematiken.
  Det finns säkert fler.


  

  Aftonbladet,  Aftonbladet, DN, SvD, Svt , SR, Dagen


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s