Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Livets Ord's taktik i öst - söndra och härska !?

/ Publikationen “Religija v Ukraine” presenteras som ”Nyheter från Ukrainas religiösa liv. Publikationer, kommentarer, analys av fakta, händelser och fenomen, som äger rum i den interkonfessionella kontexten."/ 
      I en lång artikel som lades ut på webben igår, försöker författaren – Jan Skvortsov - analysera den uppkomna situationen med “Livets Ord” i Ukraina. Han tycks vilja visa på hur “svenskarna” i avsaknad av bibliska skäl till att få bort Padun, gör allt de kan för att hitta orsaker att underbygga de verkliga skälen, som de inte gärna för fram: han har i deras ögon varit för ineffektiv, och han står i vägen för "Uppsala's" avsikter att själv styra arbetet på platsen, och att överhuvudtaget styra allt och alla – först och främst allt det som hör samman med den internationella livetsord-rörelsen.

Nedan,  några utdrag ur artikeln. Se här vad som ligger öppet framme för debatt i den ryskspråkiga världen

Konflikten i Donetsk och problem i förhållande till nationella församlingar
 
       “Det svenska centret 'Livets Ord' i staden Uppsala grundades 1983 av Ulf Ekman. Centrets organisatoriskt-rättsliga form utgör en fond. Innan 2012 var U. Ekman centrets ledare. Men under senare hälften av år 2012 blev ledningen av centret , i samband med bestämda omständigheter, överlämnad till fondens styrelse, i vilken ingår Jonathan Ekman (U. Ekman's son), Robert Ek, Karl-Gustav Severin, Kristian Åkerhielm och Magnus Westergård. 

Ulf Ekman på "Livets Ords" hemsida i Odessa, med en förklaring om
"situationen i Donetsk"


       'Livets Ord' började sin religiösa verksamhet på post-sovjetiskt territorium under senare hälften av 1980-talet. Huvudsaklig bas för verksamheten utgjordes inledningsvis av pingstförsamlingar, i vilka mycket skedde efter att  representanterna för det svenska centret hade anlänt, som innebar söndring.

Omkring början av 2000-talet försökte 'Livets Ord' - centret att genomföra verksamhet på de oberoende staternas territorium inom den post-sovjetiska sfären, genom att bygga sitt förhållande till de lokala församlingarna såsom ett partnerskaps-förhållande - man ordnade gemensamma konferenser, bibelskolor, missions-projekt och annat. Efter detta började det svenska centret att steg för steg driva sitt förhållande till de nationella kyrkorna/församlingarna mot ett slags 'politik av dominans' med element av 'religiös kolonialism'.      Så småningom sammanföll detta med Ulf Ekman's vision om '15 bibliska centra', som skulle byggas 'med Uppsala-centret som förebild'. I första etappen talades det om att dessa bibliska centra skulle befinna sig mellan dem själva och det broderliga partnerskaps-förhållandet och deltaga i förverkligandet av gemensamma projekt. Men i förlängningen så förverkligade 'Livets Ord' steg för steg den 'politik av dominans' i förhållande till de nationella kyrkorna/församlingarna (centra), som förutsatte inte bara förmyndarskap och samarbete i den andliga sfären, men också inflytande över den organisatoriskt-administrativa sfären och över styrelse-beslut som togs i bibliska centra.

      I mars 2012 på en internationell kongress i Turkiet så utropades av 'Livets Ord' - församlingarna att de skulle bilda en ny, internationell organisation, med Ulf Ekman och centret i Uppsala (Sverige) i ledningen. Det är att märka att kongressens organisatörer inte försåg deltagarna med tillräckliga informationer om denna organisation (om den organisatoriskt-rättsliga formen, principerna för inbördes samverkan, strukturen på ledningen o.s.v.) men, trots detta förelades dem att fylla i anketerna och gå in i dess led. .. “-
       “ Först kom representanter för 'Livets Ord' till den registrerade pingstförsamlingen 'Filadelfia' i Donetsk , år 1989. Men den församling som utgjorde bas och med vilken de sedan samarbetade i många år, var Donetsk-församlingen 'Livets Ord'.

      Den kristna kyrkan/församlingen 'Livets Ord' i Donetsk grundades som en lokal församling år 1990 av en grupp troende ungdomar från den icke-registrerade pingstförsamlingen. Den nya församlingen, vars pastor blev L. Padun, upprättade kontakter med företrädare för det svenska centret efter ett år – det var 1991. Senare , år 1993, blev församlingen 'Livets Ord' i Donetsk tillsammans med andra ukrainska , kristna församlingar som var oberoende av 'Livets Ord', grundare till sammanslutningen UKETs (=De Ukrainska Kristna Evangeliska Församlingarna). År 1997 upprättades mellan Ulf Ekman och Leonid Padun ett pastoralt förhållande på den senares initiativ.

      År 2002 föreslog en representant för det svenska 'Livets Ord' – centret (Karl-Gustav Severin) pastor Leonid Padun i ett enskilt samtal, att Donetsk-församlingen skulle bli ett av de 'femton bibliska centra' som U. Ekman hade haft en vision om. Pastor L. Padun accepterade detta förslag, och han tillkännagav detta i Donetsk-församlingen och i UKETs. Därvid presenterades, som känt är, inte några som helst handlingar som gav församlingen 'Livets Ord' i Donetsk status som 'center'. Frånvaron av det slaget av uttalande, överenskommelse eller någon annan form av skriftligt tillkännagivande om 'ett bibliskt center' i Donetsk skorrar när man jämför med de uttalanden som för inte så länge sedan gjordes av företrädare för 'Livets Ord' och 'Word of Life International' om att ta ifrån Donetsk-församlingen status som 'center'.

       Den tid som följde genomförde svenska 'Livets Ord' en politik att bredda sitt inflytande över församlingen 'Livets Ord' i Donetsk, och gick steg för steg utöver ramarna för pastorala fullmakter och för det andliga samarbetet, och kom allt mer att röra vid de administrativa och interna frågorna vad gällde församlingens verksamhet. I mitten av 2000-talet tog - i kontexten 'hjälp att bygga ett bibliskt centra' - det svenska centret initiativet att förnya sammansättningen av pastors-rådet i Donetsk-församlingen med medarbetare som var lojala mot svenska 'Livets Ord'. Därvid företog sig representanter för svenska 'Livets Ord' (K Åkerhielm, M Westergård, K-G Severin och andra ) att under loppet av flera år ständigt resa på uppdrag till Donetsk, ända tills helt nyligen.

        Men under de senare årens kontext av 'hjälp' att bygga ett bibliskt center i Donetsk har den svenska sidan genomfört undervisnings-program för pastorer, retreater för medarbetare, kurser i 'Livets Ords' bibelinstitut i Donetsk (som bildades av UKETs) , kurser för affärsmän, ungdoms-konferenser, konferenser för den lokala församlingen och för UKETs med deltagande av svenska predikanter och lärare.

       Trots dessa ansträngningar har samarbetet med 'Livets Ord' inte lett till utformandet av ett starkt och självständigt 'bibliskt center' på den nationella nivåen, utan det har blivit en orsak till stagnation av utvecklingen av Donetsk-församlingen 'Livets Ord' och av de sammanslutna församlingarna (UKETs) som helhet. “...
     “ Beroendet av det svenska centret har också begränsat de internationella kontakterna för Donetsk-församlingen 'Livets Ord', vilka inte kan knytas utan svenska 'Livets Ords' förmedlan. Liknande förhållanden gäller också för ett internationellt missions-arbete.- - ...

      I själva verket har svenska 'Livets Ord'– centret placerat bibelundervisning och genomförande av konferenser i Ukraina på en kommersiell grund, med deltagande av svenska lärare och predikanter, samt försäljning av deras böcker, audio- och video-produkter, organiserande av pilgrims-resor och annat.
     - ... Den s.k. 'hjälpen' som det svenska centret har visat genom sina representanter för att 'förbättra organisation av arbetet och höja kulturen i det bibliska centret i Donetsk' har inte lett till det väntade resultatet. Det blev en orsak till att pastor L. Padun ånyo granskade de frågor som har att göra med systemet för hur arbetet leds och organiseras i den lokala församlingen och i dem som är förenade inom UKETs. Däribland frågan om att förnya sammansättningen av församlingens pastorsråd, som var utsedd enligt svenska 'Livets Ords' rekommendationer. Parallellt med detta påbörjades, oberoende av det svenska centret, ett förberedelsearbete för att de församlingar som ingick i UKETs skulle få ett program för grundutbildning i teologi.

       Det ovannämnda och andra liknande faktorer, och inte 'problem med hälsan', 'ledarskaps-kris' eller 'för hög ersättning', blev orsaker till problem i det inbördes förhållandet mellan ledningen för 'Livets Ord' internationellt, och pastor Leonid Padun. Det svenska centret har under loppet av de senaste åren utfört ett konsekvent arbete för att bereda ett utbyte av ledningen i 'Livets Ords' församling i Donetsk med den avsikten att själv ta ledningen över den lokala församlingen och över projekten i Ukraina.

        Taktiken att byta ut ledningen, som har tillämpats i Donetsk, har vid olika tidpunkter 'körts' i församlingar i Estland (Tartu), Lettland (Riga), Kasakstan (Alma Ata) , Tyskland (där i en ryskspråkig församling) , Norge och även i Ryssland (inklusive en utbredd praxis att 'avskeda' onyttiga medarbetare i 'Livets Ords' Moskva-center). De huvudsakliga beståndsdelarna i denna det svenska 'Livets Ord'-centrets taktik utgörs av:
-  insamlande av information, 
- värvande av 'inflytelseagenter',
 -  införandet av dessa inflytelseagenter i pastorsråden och andra styrande organ i den lokala församlingen, 
 - utspridande av misskrediterande information om sådana medarbetare som inte instämmer,  - isolering,
 -  skapande av negativa informationsbakgrunder med hjälp av rykten, 
 -   samt hot om att avslöja 'synder' o.s.v.

         Flera ryska församlingar har som resultat av denna 'Livets Ord' – strategi genomgått allvarliga söndringar. Men ett av de tydligaste exemplen på följderna av det svenska centrets verksamhet utgör församlingen i Tartu (Estland). Där föll den en gång starka, lokala församlingen isär, och förvandlades till en liten grupp och förlorade sin möteslokal efter det att att föreståndaren på platsen övergav församlingen, detta efter ihärdiga 'rekommendationer' att göra så från den svenska ledningen för 'Livets Ord'. “ ..

       “ De avgörande besluten i 'Word of Life International' tar styrelsen, som består av ledare för Uppsala, Moskva, Jerevan, Donetsk (intill nyligen), Baku och Tasjkent. Men inget beslut kan tas i händelse av att styrelsens ordförande inte är enig, och den ordförandeposten bekläds i alla händelser av ledaren för det svenska 'Livets Ord' – centret i Uppsala.- ...

        För att medlemskap på eget önskemål ska upphöra ' är det nödvändigt att överlämna en skriftlig förklaring till styrelsen för 'Word of Life International', ett original-protokoll från ett sammanträde av sökande organisationens beslutsmässiga organ om ett taget beslut att utträda ur 'Word of Life International' '. Efter detta behandlar styrelsen de av sökanden angivna omständigheterna och orsaken till utträdet ur organisationen och bara , ifall den uppkomna situationen inte löser sig på sex månader efter att förklaringen har inlämnats , anses den sökande organisationens medlemskap i 'Word of Life international' ha upphört. ...' “


- - ...          “Om man använder ett enkelt språk, så är det speciella med 'Livets Ords Internationals' stadga, och det svenska 'Livets Ord' – centrets mångåriga praktik, att denna visar på att alla som önskar vara med i organisationen 'Word of Life Internationals' led,  måste, alternativlöst, acceptera dessa principer:
 'svenskar har alltid rätt', 
  och
   'alla former av invändningar eller kritik är oacceptabla och straffbara' ..” 

  Artikeln avslutas med att karaktarisera det ovannämnda tillväggångssättet: "söndra och härska".  Författaren avslutar dock inte utan att uttrycka den förhoppningen att saker och ting, trots allt,  ska rätta till sig "i broderligt samförstånd och i Kristi Ande".
             ( samma artikel finns utlagd på flera sajter - här - och - här - från 5/3 också på engelska - här)

         

 Signum , Dagen , InnebandyBloggat:, 2
Andra bloggar om: , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s