Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Koranen

Efter att under några dagar i följd ha läst igenom 25 av Koranens 114 suror ganska noga, i flera olika översättningar och på fyra olika europeiska språk, kastade jag ner dessa rader, mer eller mindre spontant:
Även i Bibeln finns klara besked om att göra bilder av Gud. Enligt Mose lag är det förbjudet:

Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.
                                                                                                   2 Mos. 20:4 - 6

Om det handlar om bilden av Gud, så var det den man inte skulle göra sig.
När jag läser Koranen så finner jag att Koranen hävdar, utropar, proklamerar och förkunnar saker och ting om Gud, som jag är benägen att hålla med om. Men minst lika mycket hävdar, utropar, proklamerar och förkunnar Koranen det som jag inte på några villkor kan instämma i.

Men: När det gäller sådant som att Gud är Skaparen, att Han äger en tron, att Han är den Allsmäktige och att ingenting undgår Honom – att Han har sänt och alltjämt sänder profeter – att Han har sänt sådana gudsmän som Noa, Daniel, Job och David .m.fl. - att Han har bestämt en räkenskapsdag, den som kallas för den Yttersta Dagen eller Domens Dag, att han har makt att uppväcka alla de döda till livet och kalla dem att göra räkenskap inför Sig.m.m.
Skulle inte detta utropas med större övertygelse och kraft?

Är det så att en intellektuell och skeptisk tradition i vår del av världen har gjort oss försagda ifråga om det som vi borde hävda med stor frimodighet och kraft - - ?
-
Ropa med Koranen att det finns en Skapare!
Ropa mot Koranen att Skaparen är inte i första hand hotfull!

Ropa med Koranen att det kommer en Domens Dag!
Ropa mot Koranen att Domens Dag består inte i att Gud Skaparen utifrån sin upphöjda tron visar sin makt att kasta i helvetet, utan i det, att Han har sänt sin Son till försoning för allas synder – Jesus Kristus – och att Han som smärtornas man tillsammans med alla sina efterföljare i alla tider i den Helige Ande´s kraft har förkunnat försoningens ord, som också är sanningens ord. Det är det ordet som kommer att vara domare på den Yttersta dagen. De som inte har tagit emot detta i tro har ingen annan tillvaro att vänta än ett evigt mörker – den andra döden.

Ropa med Koranen att Gud har sänt profeter! (Var inte också Hud en av dem?)
Ropa mot Koranen att Gud framför allt har sänt sin Son!! Ropa mot Koranen om Guds Son, att Han är dödad på korset men att Han har uppstått från de döda – allt enligt Skrifterna!!! Ropa mot Koranen om den stora förlossningen i Jesu Kristi blod!!!

Ropa mot Koranen om den Helige Ande, att Han kommer den omvände, troende lärjungen till del, som har tro på Jesus Kristus ,men avvisar Mohammed som profet!!!!

Ropa mot Koranen om Jesu Kristi församling – att dödsrikets portar inte ska bli henne övermäktiga, och att där finner de som söker frälsning den verkliga, andliga klippan.
-
- Hur många gånger ska man ropa med och hur många gånger mot?

Dagen, SvD

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s