Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

en pingströrelses prioriteringar

Sven-LidmanImage via Wikipedia
Olika prioriteringar görs och har gjorts av de stora pingströrelserna i världen
  Dagen, Dagen

 Det är nog få händelser som har lämnat sådana bestående intryck i medvetandet  eller undermedvetandet hos både fromma och ofromma, som den schizm  -  Pethrus-Lidman-schizmen -  i den svenska pingströrelsen, som i slutet av 1940-talet fick sina första offentliga uttryck . - . - Den ännu ganska nya kvällstidningen Expressen, och även "gamla" DN skrev om denna sak då. Jag har gjort några utdrag när jag besökte DN:s arkiv för en del år sedan, som jag har skrivit av i viss, berättande ordning.

JUNI 1948 
Expressen den första juni 1948, s 1 rubrik:
"Revolution mot Pethrus? ...möte i Adolf Fredriks folkskolas aula man planerar en övergång i samlad tropp till Östermalms fria församling - där Lidman intogs igår." 

s 8 "Oppositionen inom Filadelfia. ..signalen till en mera utbredd flykt från Lewi Pethrus sammankallade bl.a. godsägare Pettersson, avsatt revisor i Filadelfia, och Evangelii Härolds f.d. redaktionschef Zander Åberg.. Ett 100-tal personer, av vilka många ännu inte helt öppet brutit med Lewi Pethrus, utgör i övrigt stommen av aktiva. Listor kommer att cirkulera, där mötesdeltagare som är villiga medverka vid en kollektiv överflyttning till Östermalmsförsamlingen, får teckna sig.. Detta avgörande har länge ansetts oundvikligt, och förberedande konferensen har ägt rum hos Sven Lidman. Ett tag tänkte man resa 'misstroende-votum' mot ledningen i Filadelfia och få den utbytt, men därtill är oppositionen inte tillräckligt stark."
"Ovälkommen i Mullsjö Sven Lidman har fått svar från bestyrelsen för pingstvännernas årliga s.k. Kölingaredsvecka...han är inte längre välkommen deltagare... ' Jag har tidigare fått en personlig inbjudan från en familj i Mullsjö, där jag alltid bott under 'veckan'' , säger Lidman... föreståndaren för Betania- församlingen i Mullsjö , pastor John Carlsson säger: ' Jag har tillskrivit Lidman och framställt att för att kunna hälsa honom välkommen måste vi kräva vilja till försoning...ett krav på kristen grund som inte är oskäligt'..Pastor Carlsson undviker dock, med lokalförsamlingen, att ta ståndpunkt i själva striden Pethrus-Lidman. Kölingareds-veckan - det var vid en sådan 1921 som Lidman döptes och upptogs i Filadelfia - inleds den 7/6. Mötena äger rum i tält som reses på mark tillhörig den familj som bjudit Lidman." 

    Konflikten hade redan tidigare på året exploderat i ett antal Expressen-artiklar, bl.a. från den 29:e och 30:e januari 1948, för drygt 62 år sedan. (Till de uppseéndeväckande saker som ägde rum i den stora världen vid denna tid hörde att Indiens Mahatma Gandhi blir mördad den 30 januari).    

JANUARI 1948 
Expressen 29/1 : " ..angående slottet Kaggeholm, som pingstvännerna köpte för att använda till sin skola - 15.000:- lånades ur räddnings-missionens kassa för transaktionens genomförande, och det tycker inte Sven Lidman var rätt..."
Expressens baksida onsdagen 28/1 - där var införd en liten artikel om Lidmans avskedsansökan, där några saker nämns. Men hela brevet publicerades i DN dagen därefter. 
DN 29/1 : " Sven Lidmans avsägelse - Till Filadelfia-församlingens i Stockholm äldste och diakoner. Kära bröder i Herren! Jesu ljuvliga och förblivande frid! - Filadelfia-församlingen är i hög grad vorden ett ekonomiskt företag,....jag har själv blivit, ej en pingstväckelsens tjänare, men en 'anställd' i förlagsaktiebolaget Filadelfia. ..jag samverkade i full endräkt, harmoni och förtrolighet i nästan 20 år med broder Lewi Pethrus till den stund kom då han, omtöcknad av framgång, trodde sig kallad att i USA framträda som den svenska pingstväckelsens apostel i världsformat. Han blev också i denna tid imponerad och påverkad av Hitlers 'Min kamp', som han ansåg vara den bästa framställning av hur en verklig ledare skall vara och uppträda. Historien om hur detta groteska, religiösa sorgespel utvecklades är naturligtvis omöjlig att nedteckna och belysa i denna min avskedsansökan . Pastor Pethrus´rädsla för ett ryskt angrepp på Sverige hade efter vinterfreden 1940 stegrats till rent monomana proportioner. Han talade med oss om att det första ryssarna komme att göra som maktägande i Sverige, vore att lägga händerna på honom. Jag kan här endast påminna om hur pastor Pethrus sedan han anhållit om avsked från sitt föreståndarskap i Filadelfia-församlingen i Stockholm av en uppskrämd församlingsstyrelse lät övertala sig att förvandla det definitiva avskedet till tre års tjänstledighet för vistelse i USA. Hur han i mars 1941 med sina två söner flög till Amerika på församlingens bekostnad och hur han efter sitt amerikanska misslyckande - under intrycket av tyskarnas ryska jättesegrar och en tysk legations-läkares i Washington vänskapliga propaganda - kom till klarhet om att Ryssland vore besegrat och hans plats vore Filadelfia-församlingen i Stockholm och så i september 1941 flög tillbaka till Sverige och utan någon som helst förklaring åter grep ledningen i Filadelfia, kan jag ej här närmare belysa. Men jag vet att åren efter detta olycksår har kännetecknats av en serie de mest ansvarslösa och oandliga beslut och åtgärder, missfirmelser, föföljelser av och angrepp på oliktänkande vänner och kära trossyskon, förvirrade och motsägelsefyllda åtgärder, ofta framdrivna av en obalanserad makt - och härsklystnad, som till slut kulminerade i den ödesdigra historien med tidningen Dagen och de ödeläggande konsekvenser den dragit med sig både i pingstväckelsens predikantkår och för väckelsens och vår församlings yttre ställning och anseénde. Jag är tacksam för att jag redan vid denna tidnings start fick här i äldste - och diakonkåren säga min mening att 'den väckelse som kastar sig in i dagsgläfset på gatan riskerar att hamna i rännstenen'..."

 Vidare fortsätter Sven Lidman innan han avslutar denna skrivelse att nämna om några , som han menar, ekonomiska och praktiska oschysstheter, och tar fram siffror om Amerika-resan, som kostade 13.500:-donationen av Bredden som Pethrus sedan återköpte för 23.500:- medan det fanns ett bud på 50.000:- , inköpet av Kaggeholm och lånet från missions-kassan tryckmaskin som togs från Evangelii Härold till Dagen, m.m. 

x Några uttalanden av Lidman respektive Pethrus ur dessa tidnings-artiklar:
Lidman om Pethrus: "Han är en frälsare av västficksformat som tror sig vara en frälsare av världsformat". 
Pethrus om Lidman: " Han har varit som vagnshästen i herrgårdsstallet - den som har varit ute och finåkt medan andra fått dra de grova lassen". 
Lidman: "( Lidman nämner här om den omständigheten att han innan schizmen blev offentlig blev uppsagd p.g.a. sin ålder) .. jag har blivit frälst, jag har blivit pingstvän och kastat mig in i frälsnings-arbetet och vigt mitt liv åt det - för att plötsligt finna att jag ska sluta enligt ett anställnings-kontrakt. Jag är pingstvän, jag har min djupa tro på Gud, och jag vilar i Gud". 
Pethrus: "( om senaste frågan) ..Han blev aldrig uppsagd. Han fick blott ett rutinmeddelande om att han tillsammans med åtta andra på förlaget fallit för ålders-strecket...han har själv varit med att besluta anställnings-formulärets bestämmelse om avgång vid 65 års ålder...Sven Lidman och jag har alltid varit mycket olika människor och ofta tänkt olika. Han har aldrig sysslat med de teologiska frågorna , och vi tänkte stundtals olika där. Han är en originell man - tänkare, diktare..
(Om Dagen) ...jag säger med Jesus att vi måste ut på gatorna och nödga människor att komma in så vårt hus blir fullt. Det är döden för en väckelse-rörelse att isolera sig och bli inåtvänd..  
(om påstådd ryss-skräck, m.m. ) Han säger att jag studerat ledarkonsten i Hitlers 'Mein Kampf' och flytt till USA för att jag var rädd för ryssen. Det är fantasier..." -
Expressen: " Som en kokande gryta ur vilken ingen vet vad som kan komma upp, betecknar Sven Lidman på sitt målande bildspråk den spänning som råder inom Filadelfia-församlingen, sedan han själv tagit till orda offentligt för att, som han säger till Expressen, ' ej framkalla en spricka men för att rensa luften'.."
Lidman: " ..jag hyser inga som helst personliga biavsikter. jag anser bara att heder och rättfärdighet är en sak som angår alla. man har klandrat mig för att jag framträtt offentligt i den här saken. Jag säger då: Ljus skadar aldrig. Guds verk skadas aldrig av offentlighet. Det är blott människoverk som kan komma till skada. - Jag har inga som helst partiledaregenskaper! Det väsentligaste för mig är den enskildes frälsning. Pastor Pethrus har däremot oerhörda ledaregenskaper. Det är bara det att vi under hans ledning går på en galen linje. " Och så tillägger han gåtfullt, profetiskt: "- Oanade saker kan hända".
Pethrus: "...Jag tror att vi med Guds hjälp skall klara av en här sorgliga schizmen inom Filadelfia...Den andliga motsättningen mellan oss två består helt enkelt i att Lidman är inåtvänd och jag en utåtriktad, praktisk människa. Skulle han få sin vilja igenom, skulle det betyda att hela verksamheten förpuppades. Han har t.ex. kritiserat mig för att jag förordat en affärsmässig försäljningsorganisation för våra förlags-alster. han anser det inte gudfruktigt att sälja i stor skala och bättra på vår ekonomi. I fråga om tidningen Dagen menar Lidman att den är för utåtvänd och att den inkräktar på Evangelii Härolds verksamhet.."
Lidman: " Lewi Pethrus söker inte sanningen, han söker endast det som är fördelaktigt för honom, den saken har jag förstått först på den sista tiden, framhåller hr Lidman för Expressen. Innan han skulle resa till Amerika tittade jag ofta på honom. han såg ut som den första råttan som ville lämna skeppet. Hans uppfattning i lärofrågor är billiga och verkar vara ett uppkok på handböcker. Allan Törnbergs och de äldstes försvars-skrivelse för Pethrus är grotesk och häpnadsväckande lögnaktig. Det är som en församlings-medlem förklarade för mig: I skrivelsen prisas Pethrus för alla de egenskaper som han inte har ..."
x - x - x 

Här ovan kommer närapå allt fram liksom i ett nötskal som ingår i den s.k. schizmen, även om Sven Lidman skrev i sin avskedsansökan att det var svårt att där återge hela "sorgespelet" . Men han gör så småningom ett försök att få med mer i en bok med titeln "Resan till domen" . Här nedan (t.v.) syns den i en utgåva från 1949. - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 
---------------------------------------
-------------------------------------------------- Lewi Pethrus svarar genom att i sin tur skriva en bok som får titeln "Den anständiga sanningen" . Här ovan (t.h.) i en utgåva från 1953 - -
.
    En stor fråga i båda dessa böcker är ju frågan om grandet och bjälken. Sven Lidman angriper Pethrus ganska häftigt, men han har också förmågan att teckna bilden av sig själv i en del ovanligt mörka färger. Är det sann självkännedom, eller...?
Lewi Pethrus har en mycket ljus syn på allt vad Gud gör, han ser också sig själv ljusare än vad Lidman ser sig själv. Men framför allt verkar han känna ansvar för den rörelse han leder. Eller fanns det en falsk självbild hos Pethrus?
Var fanns grandet, och var fanns bjälken? 

 "Den anständige herr sanning" blev onekligen en den svenska pingströrelsens prioritet för ganska lång tid.
  Sven Lidman var, som kanske är bekant, inte alltid så anständig...
-
(  På senare tid har författaren P O Enquist också skrivit en bok om nämnda händelser, m.m: " Lewis resa"  Den är intressant och välskriven , närmast underhållande. Men jag tycker att det verkar vara mer dikt än verklighet, och skildringen är inte alltid så klar med vad som är vad eller vem som är vem. -)
- -
Vi som har kommit till tro på på Kristus under senare tider har eventuellt fått över oss följderna av denna ovannämnda  schizm - enligt Herrens lag, att Han ska hemsöka "..fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led ".
  Vem vet?
 
  Bloggar 1
Enhanced by Zemanta

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s